عطر گل های سفید

این دسته عطرها یکی از زیرگروه‌های نت گل‌هاست، اما شایستگی داشتن دستۀ جداگانۀ خود را دارد زیرا "گل‌‌های سفید" پایۀ زیرشاخۀ کاملی از عطرها هستند که"فلورال‌های سفید" نامیده می‌شوند. منظور از گل‌های سفید گل‌هایی مانند شکوفۀ پرتقال orange blossom، یاس سفید jasmine، یاسمن gardenia، گل مریم tuberose، و یاسمن فرانجیپانی frangipani می‌باش...

عطر گل های سفید

این دسته عطرها یکی از زیرگروه‌های نت گل‌هاست، اما شایستگی داشتن دستۀ جداگانۀ خود را دارد زیرا "گل‌‌های سفید" پایۀ زیرشاخۀ کاملی از عطرها هستند که"فلورال‌های سفید" نامیده می‌شوند. منظور از گل‌های سفید گل‌هایی مانند شکوفۀ پرتقال orange blossom، یاس سفید jasmine، یاسمن gardenia، گل مریم tuberose، و یاسمن فرانجیپانی frangipani می‌باشد. گرچه گل پیچ امین‌الدوله  honeysuckle طبیعتا به رنگ زرد است، پروفایل رایحه و عطر آن در دسته گل‌های زرد قرار نمی‌گیرد (مانند میموسا) و دارای مشخصات گیرایی شیرین و شهدی گل‌های سفید است.

زنبق دره، با اینکه سفید است، در دستۀ "فلورال‌های سبز" قرار می‌گیرد زیرا بعضی از مشخصه‌های فلورال‌های سفید را ندارد و در بعضی جنبه ها با "فلورال‌های سبز" شباهت دارد (بنا به دسته‌بندیEdmond Roudnitska):  سنبل و نرگس.

گل‌های سفید مخدرترین بو را در بین نت‌های گل‌ها دارند؛ قوی، فراوان و واقعا مست کننده هستند و معمولا رمز تند زنانگی در هر عطری که در آن دخیل هستند، ایجاد می‌کنند.

بیشتر

عطر با رایحه گل های سفید WHITE FLOWERS