عطرهای زنانه با رایحه سبزی ها گیاهان علفی و سرخس ها هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد